Exhibition - Photograph
  Tokyo B.B
  30 Jun - 31 Jul , 2006
  @Mitsukoshi , Hiroshima